Privacyverklaring

BORM Nederland b.v. verzamelt ten behoeve van onze dienstverlening persoonsgegevens van onze klanten, de medewerkers van onze klanten die met onze programma´s werken en van geïnteresseerden in onze producten en diensten.

BORM Nederland b.v. gaat zorgvuldig met uw gegevens om, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die BORM Nederland b.v. van u verwerkt in het kader van de software en diensten die BORM Nederland b.v. op de markt brengt.

Wie verwerkt uw gegevens?

• BORM Nederland b.v., De Duivenakker 1a, Aarle-Rixtel
• de licentieverlener van ons software: BORM Informatik AG, Schlagstrasse 135, Schwyz (CH).

Welke persoonsgegevens verwerkt BORM Nederland b.v.?

Wij kunnen gegevens verzamelen en verwerken op de volgende manieren:

  • Informatie die u aan ons verstrekt, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (of die van uw medewerkers); en
  • Informatie die wij verkrijgen door uw gebruik van onze diensten of het afsluiten van een servicecontract, zoals naam, adres , e-mailadres, bankrekeningnummer.

Voor welk doel gebruikt BORM Nederland b.v. uw gegevens?

BORM Nederland b.v. gebruikt de gegevens die we verzamelen voor:

Dienstverlening

BORM Nederland b.v. verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het leveren van support bij het gebruik van onze software, het versturen van een factuur en het onderhouden van onze relatie met u. Ook gebruiken wij de gegevens om een informatieverzoek of serviceaanvraag te kunnen beantwoorden.

Inschakelen derden

BORM Nederland b.v. kan derde partijen inschakelen als dit noodzakelijk is bij het uitvoeren van haar diensten. Als deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens, zal BORM Nederland b.v. de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen treffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

Marketing- en verkoopactiviteiten

Wij doen graag aanbiedingen betreffend onze producten en diensten, aan onze klanten en geïnteresseerden. Dit doen we per telefoon, e-mail of post, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden buiten BORM Nederland b.v., tenzij een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

Met uw uitdrukkelijke toestemming

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten BORM Nederland b.v. verstrekken als wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

Voor verwerking door ingeschakelde derden

Wij kunnen persoonsgegevens aan ons gelieerde partijen of andere vertrouwde partijen verstrekken om deze voor ons te verwerken, uitsluitend volgens onze aanwijzingen en in overeenstemming met onze privacyverklaring en andere passende geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen.

Wettelijke verplichting en andere juridische redenen

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten BORM Nederland b.v. verstrekken als wij redelijkerwijs mogen aannemen dat toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens redelijkerwijs nodig is om:

  • Te voldoen aan wet- en regelgeving en/of een gerechtelijk bevel;
  • Fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; en/of
  • De belangen, eigendommen of veiligheid van BORM Nederland b.v., onze klanten of het publiek te beschermen, voor zover in overeenstemming met de wet.

Als BORM Nederland b.v. betrokken wordt bij een fusie, overname of activa/passivatransactie, zullen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens waarborgen. Wij zullen u informeren voordat de persoonsgegevens worden overgedragen of onder een ander privacy beleid gaan vallen.

Hoe lang bewaart BORM Nederland b.v. uw gegevens?

BORM Nederland b.v. bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

Inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Een verzoek tot inzage kunt u doen door een brief te sturen of e-mail, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, aan BORM Nederland b.v., Postbus 90, 3735ZH Aarle-Rixtel.

Als u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via BORM Nederland b.v., Postbus 90, 3735ZH Aarle-Rixtel. U ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk van onze servers en back up systemen verwijderen.

Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar brengen of uitermate onpraktisch zijn.

Recht van verzet

U hebt de mogelijkheid om u te verzetten tegen gebruik van uw persoonsgegevens als het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook als u in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kun u zich verzetten tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens.

Als u bezwaar wil maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u dit ons laten weten per brief of e-mail , gericht aan BORM Nederland b.v., Postbus 90, 3735ZH Aarle-Rixtel. Indien u bezwaar wilt maken, vermeldt dan in de brief duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt. U ontvangt binnen 4 weken na uw bezwaar van ons een schriftelijk antwoord.

Als wij uw persoonsgegevens niet langer mogen gebruiken, kan dit onze dienstverlening beperken of onmogelijk maken.

Informatiebeveiliging

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze klanten te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident.

Toepasselijkheid en wijzigingen

Onze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van BORM Nederland b.v. en geldt wereldwijd.

Wij passen onze verklaring regelmatig aan. De meest actuele versie is steeds op onze website te vinden. Wij beperken uw rechten niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij zullen u ingeval van belangrijke wijzigingen op een meer persoonlijke wijze informeren over de veranderingen.

Adres

Panovenweg 1
5708 HR Helmond

Contact

Tel: +31 492 82 01 08
E-mail: info@borm-nederland.nl

privacy verklaring